Kirs Corporation

Kirs Corporation

@kirscorpFriends 59

Timeline

MiSSConf(SP2) งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่ทำงาน หรือมีความสนใจ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศนั้น ได้มีช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น เพราะองค์ความรู้ด้านนี้มีแตกแขนงมากมาย เช่น Security and Risk ...See More
See More
Top