ฟาร์มอินทร์แปลง

โรงผสมอาหารโคนมแบบ complete feed (TMR) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารโคนมโคเนื้อ คุณภาพสูง ออกสูตรอาหารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนจากงานวิจัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา