Kasintorn St.Peter

Kasintorn St.Peter

@kasintornFriends 995

Timeline

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ sticon เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกทักษะ ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสาร ...See More
See More

Location

Address
110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ม.บัวทอง2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางร… See More

Business Information

Top