เสื้อยืดท่องเที่ยว

River prawn (Raw) กุ้งก้ามกราม (กุ้งแม่น้ำ) ขนาดใหญ่ (Big size) 350 บาท/กก. ขนาดกลาง (Medium size) 300 บาท/กก. ขนาดเล็ก (Small size) 250 บาท/กก.