Forth Tracking

บจก.ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม มีการอบรมพนักงานออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team เรื่อง PDPA( Personal Data Protection Act )ซึ่งหมายถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีขึ้นเพื่อให้ภา...

0 likes0 commentsLINE VOOM