RSU

Friends 71,680

มหาวิทยาลัยรังสิต

ยินดีต้อนรับ Dek'67

video

ยินดีตอนรับสู่มัลติเวิร์สแห่งความหลากหลาย ที่พร้อมเข้าใจความเป็น
"คุณ"

สมัครเรียน Dek67

ถึงเวลาเลือกออกแบบอนาคตไปด้วยกันกับ ม.รังสิต ใน 87 สาขาวิชา พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากที่นั้งเต็ม รายละเอียดคลิก http://rsuteam.rsu.ac.th/
#Dek67

อนาคตที่คุณเลือกเอง

video

“อนาคตที่คุณเลือกเองได้ที่ ม.รังสิต”
ไม่ว่าจะมีความชอบแบบไหน ชอบเล่น เด็กเรียน สายติ่ง หรือเป็นตัวจริงเรื่องการรีวิว ก็สามารถนำความชอบ มาเลือกต่อยอดเรียนรู้ เรามีให้เลือกมากกว่า 130 หลักสูตรที่ ม.รังสิต

📌น้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส. #Dek65
ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษา S/2565 (ยื่น GPA.)

ข้อมูลบัญชี

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มคณะวิชาออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก คณะรังสีเทคนิค และวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร และสถาบันการบิน
กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน สถาบันการทูตและการต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยครูสุริยเทพ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สถาบันรัฐศาสตร์ สถาบันเศรษฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ : วิทยาลัยดนตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการออกแบบ และคณะดิจิทัลอาร์ต
กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร

งาน

video

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสําาคัญ คือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการใน การพัฒนาประเทศและกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจเอกชน โดย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง ได้แก่ กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มศิลปะและการออกแบบ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐกิจและธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบจะต้องรับผิดชอบและให้ความสําาคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกด้านของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ สุขอนามัยและศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตการทําางาน เป็นกําาลังสําาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ได้อย่างแท้จริง ดังคําาขวัญที่ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม โดยมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 83 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 37 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา

Country or region: Thailand