Jenimsports

Friends 23,943

Zero Odor See more

Crop Sweatshirt

Zero Odor Girl Collection คอลเลคชั่นใหม่จาก Jenim Sports ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Odor Unlimited Technology ที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวมากกว่าผ้าปกติ13เท่า พร้อมทั้งลดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากกว่า 50% และปกป้องผิวสาวๆจากแสงแดด UVA UVB 50+ รวมถึงความสารถในการปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับอากาศเพื่อการสวมใส่ที่สบายของสาวๆ ที่มีมาให้เลือกถึง2สี 2แบบ

Two-toned Retro Jogger

Zero Odor Girl Collection คอลเลคชั่นใหม่จาก Jenim Sports ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Odor Unlimited Technology ที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวมากกว่าผ้าปกติ13เท่า พร้อมทั้งลดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากกว่า 50% และปกป้องผิวสาวๆจากแสงแดด UVA UVB 50+ รวมถึงความสารถในการปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับอากาศเพื่อการสวมใส่ที่สบายของสาวๆ ที่มีมาให้เลือกถึง2สี 2แบบ

Crop Sweatshirt

Zero Odor Girl Collection คอลเลคชั่นใหม่จาก Jenim Sports ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Odor Unlimited Technology ที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวมากกว่าผ้าปกติ13เท่า พร้อมทั้งลดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากกว่า 50% และปกป้องผิวสาวๆจากแสงแดด UVA UVB 50+ รวมถึงความสารถในการปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับอากาศเพื่อการสวมใส่ที่สบายของสาวๆ ที่มีมาให้เลือกถึง2สี 2แบบ

Two-toned Retro Jogger

Zero Odor Girl Collection คอลเลคชั่นใหม่จาก Jenim Sports ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Odor Unlimited Technology ที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวมากกว่าผ้าปกติ13เท่า พร้อมทั้งลดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากกว่า 50% และปกป้องผิวสาวๆจากแสงแดด UVA UVB 50+ รวมถึงความสารถในการปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับอากาศเพื่อการสวมใส่ที่สบายของสาวๆ ที่มีมาให้เลือกถึง2สี 2แบบ

Two-toned Crop Hoodie

Zero Odor Girl Collection คอลเลคชั่นใหม่จาก Jenim Sports ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Odor Unlimited Technology ที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวมากกว่าผ้าปกติ13เท่า พร้อมทั้งลดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากกว่า 50% และปกป้องผิวสาวๆจากแสงแดด UVA UVB 50+ รวมถึงความสารถในการปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับอากาศเพื่อการสวมใส่ที่สบายของสาวๆ ที่มีมาให้เลือกถึง2สี 2แบบ

Twist 2in1 Shorts

Zero Odor Girl Collection คอลเลคชั่นใหม่จาก Jenim Sports ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Odor Unlimited Technology ที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวมากกว่าผ้าปกติ13เท่า พร้อมทั้งลดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากกว่า 50% และปกป้องผิวสาวๆจากแสงแดด UVA UVB 50+ รวมถึงความสารถในการปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับอากาศเพื่อการสวมใส่ที่สบายของสาวๆ ที่มีมาให้เลือกถึง2สี 2แบบ

Mixed media feedSee more

Reward card

Country or region: Unspecified