patankit-vho

Friends 1,411

www.patankit.com

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2524 เราเป็นผู้นำร่องนำเข้าอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นรายต้นๆ ของประเทศไทยโดยนำเข้าเครื่องฉีดพลาสติกและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาค อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลาสติก อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ อีเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์เครื่องมือ ทางการแพทย์และอื่น ๆ บริษัทในเครือบางส่วนของประทานกิจกรุ้ป 1. บริษัท ประทานกิจเจริญ (2529) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องฉีดพลาสติกคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ MITSUBISHI, TOYO (HITACHI) จากญี่ปุ่น, WELLTEC, YAN HING จากฮ่องกง 2. บริษัท วี.โฮ.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติก และ ชิ้นส่วนต่างๆ อาทิเช่น DUKANE (USA), SHIN DENKI, SATO DENKO, CHAO WEI จากไต้หวัน และ SKYTECH, WEI LEE จากฮ่องกง-จีน 3. บริษัท นิปปอนโปรเฟสชันนอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาเชิงรุกโดยมืออาชีพ ให้กับเครื่องฉีดพลาสติก โรบอท และเครื่องเชื่อมอัลตร้าโซนิค

โซลูชั่นในอุตสาหกรรมพลาสติก

Country or region: Thailand