iTopPlus

iTopPlus

@itopplusFriends 6,805

Timeline

จากสถิตการใช้งานอินเตอร์เน็ต พบว่าคนส่วนใหญ่หันมาใช้โทรศัพท์มือถือ ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น โดยการเสิร์ชหาข้อมูล เล่นโซเชียลมีเดีย และธุรกรรมต่าง ๆ เฉลี่ยแล้ว 5.7 ชัวโมงต่อวัน มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แลปท้อป โน๊ตบุ๊ค นอกจากนี้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตส ...See More
See More

Location

Address
พระราม 9
Top