Business Soft

แจ้งปรับอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมแจ้งปรับอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สำหรับค่าจ้างงวดเดือนต...

2 likes0 commentsLINE VOOM