Business Soft

กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดมาตรการลดเงินสมทบ "ประกันสังคม" จากปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนทุกมาตรา ม.33, ม.39 และ ม.40 เป็นระยะเวลา 3 เดือน...

0 likes0 commentsLINE VOOM