Nongphodairy

Friends 7,560

นมโคแท้แท้ 100%

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้แท้ 100% มีแคลเซียมจากธรรมชาติสูง เป็นผลิตภัณฑ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ☑ นมยูเอชที ☑ นมพาสเจอร์ไรส์ ☑ ไอศกรีมนมสด ☑ โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที ☑ โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ☑ โยเกิร์ตครีม ... จากอาชีพระราชทานที่พ่อให้ หนึ่งในโครงการเล็กๆ จากน้ำพระทัยของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรโคนม ชาวตำบลหนองโพ กว่า 40 ปีมาแล้ว... พวกเราเหล่าสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตนมดีที่มีคุณภาพ เพื่อคนไทยทุกคน "ดื่มนมหนองโพเท่ากับได้ร่วมสนับสนุน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้อย่างยั่งยืน "

Reward card

Country or region: Thailand