Infinity Network

#วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ และถือเป็นวันที่...

0 likes0 commentsLINE VOOM