Attorney_Korn

Attorney_Korn

@ilw9585yFriends 1,359

Timeline

หนังสือebook Simple Law For Startup เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกฎหมายในรูปแบบ ebook สำหรับ Startup หรือ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ และยังไม่รู้ถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการต่างๆ ว่าเมื่อมีธุรกิจแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหม ...See More
See More
Top