สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

@iiu7450fFriends 468

Timeline

โครงการให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์เห็นควรส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ให้ส่วนลดอัตราค่าสินค้าและบริการแก่สมาชิกสภาว ...See More
See More

Location

Address
สภาวิศวกร

Business Information

Hours 8.00-16.00 น.
Closed on วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ
URL http://www.coe.or.th
http://www.facebook.com/coethai
Phone 1303

Account Intro

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง ความรู้ความชำนาญใน…See More
Top