สภาวิศวกร

Friends 50,818
  • เรายินดีให้บริการ

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออกข้อบังคับสภาวิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ

กิจกรรมที่น่าสนใจmore

เลือกตั้งกรรมการสมัย 8

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

งานอบรมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฟรี

วิศวกรอาสา

ยินดีต้อนรับสู่วิศวกรอาสา

Country or region: Thailand