สภาวิศวกร

Friends 62,644

เรายินดีให้บริการ

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออกข้อบังคับสภาวิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ

กิจกรรมที่น่าสนใจSee more

เลือกตั้งกรรมการสมัย 8

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

งานอบรมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฟรี

วิศวกรอาสา

ยินดีต้อนรับสู่วิศวกรอาสา

COE Channel

ช่อง Youtube ของสภาวิศวกร

Country or region: Thailand