ข้อมูลบัญชี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ศาลากลางชั้น 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0 25816043 , 0 25814227 , 0 25813514 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี ต่อ 0 หรือ 11 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อ 12 หรือ 14 กลุ่มนโยบายและวิชาการ ต่อ 15 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 17 แฟกซ์ 0 25814937 เวลาทำการ จ. - ศ. 08.30 น. - 16.30 น.