AANEOTECH

Friends 706

ข้อมูลบัญชี

นับตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ที่ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และ ไอทีโซลูชั่น อย่างครบวงจร โดยเรายังคงมุ่งมั่น ในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรร นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอยสนองต่อการต้องการของลูกค้า อย่างเหมาะสม และการพัฒนารูปแบบของการให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักสากล โดยวิศกรมือ อาชีพ ที่สอบผ่านมาตรฐาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ

Reward card

Country or region: Unspecified