คณะมนุษยศาสตร์ มน.

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยได้แสดงปฐมเทศนา เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระ...

2 likes0 commentsLINE VOOM