คณะมนุษยศาสตร์ มน.

@human_kuFriends 1,440

Timeline

19.2.2562 "วันมาฆบูชา" . เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ในสมัยพุทธกาลในวันนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ 1. เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต คือ วันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหา ...See More
See More

Location

Address
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยา… See More
Location
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย

Business Information

Hours จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
Closed on วันหยุดราชการ
URL http://www.human.ku.ac.th
http://www.secretarial.human.ku.ac.th
Phone 02-579-5566-8

Account Intro

ปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม

เอกลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง

อัตลักษณ์
บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU)

วิิสัยทัศน์…
See More

Jobs

รายละเอียดการรับสมัครหน้าเว็บ http://www.secretarial.human.ku.ac.th
Top