คณะมนุษยศาสตร์ มน.

@human_kuFriends 1,200

History

Location

Address
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยา… See More
Location
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย

Business Information

Hours จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
Closed on วันหยุดราชการ
URL http://www.human.ku.ac.th
http://www.secretarial.human.ku.ac.th
Phone 02-579-5566-8

Account Intro

ปรัชญา
สหวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

ปณิธาน
คณะ มนุษยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยศักยภาพรอบด้าน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีวิจารณญาณ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อนุรักษ์…
See More

Jobs

รายละเอียดการรับสมัครหน้าเว็บ http://www.secretarial.human.ku.ac.th
Top