Hug Nimman Hotel

  • 0
  • 1

Hug Nimman Hotel

@hugnimmanFriends 1,262

Timeline

หลังจากที่เที่ยวในเมืองเชียงใหม่กันมานาน วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านออกไปนอกเมืองเชียงใหม่ไปชมความงดงามของเมืองโบราณนครใต้พิภพที่มีชื่อว่า “เวียงกุมกาม” เมืองโบราณแห่งนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นโดยพญามังรายในราวปี พ.ศ. 1829 ในบริเวณแห่งนี้ม ...See More
www.TourinChiangMai.com : เวียงกุมกาม www.chiangmaipao.go.th Travel. Attractions. And souvenirs souvenirs and handicrafts
See More

Location

Address
4 ซอย 13 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม… See More
Location
Hugnimman hotel
Top