SO PEOPLE

“คน คือ ทรัพยกรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร” คนเป็นทรัพยากรที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่เหมือนหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่ทำงานตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ แต่คนนั้นมีด้านอารมณ์ (Emotional) เข้ามาเกี่ยวข้องใ...

0 likes0 commentsLINE VOOM