@HOG Inter

🚩 HOG International Academy เปิดสอนสาขาวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นการศึกษาด้านนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้ก้...

0 likes0 commentsLINE VOOM