TUTOR HOUSE

TUTOR HOUSE

@hme5035sFriends 548

Recommended Service

See More
  • เตรียมสอบนานาชาติ ม.ชั้นนำ

    เตรียมสอบนานาชาติ ม.ชั้นนำ

    CU-TEP / TU-GET / SAT

  • เตรียมสอบ O-NET/ GAT / PAT

    เตรียมสอบ O-NET/ GAT / PAT

Location

Address
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถ.บรมราชชนน… See More

Business Information

Account Intro

โรงเรียนกรุงเทพติวเตอร์เฮาส์ เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีความพร้อมทางด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความควบคุมดูแล และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากว่า 20 ปี นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ คือ “สร้างพื้…See More
Top