ข้อมูลบัญชี

วิสัยทัศน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู พันธกิจ 1) จัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้นิสิตครุศาสตร์ มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน มีวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำในวิชาชีพของสังคม 2) จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสูง สามารถครองตนอย่างมีวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลเป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม 3) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในด้านครุศาสตร์ 4) จัดบริการวิชาการด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาครูประจำการและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5) ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาไทย