Hey! Kid Club

Hey! Kid Club

@heykidclubFriends 57

Timeline

Hey! Science Art Camp3 (Bilingual & International Version) ด่วน! …EXCLUSIVE CLASS รับห้องละ 6 คนเท่านั้นนะคะ ต้อนรับน้องๆ นานาชาติอายุ 6-12 ปี....เมื่อศาสตร์น่ารู้ของวิทย์ฯ ถูกต่อยอดไอเดียศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะประดิษฐ์ของเล่นในจินตนาก ...See More
See More
Top