Pool Design and Construction Center | Since 1997 | ISO 9001:2015 certified

กลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำ ก่อตั้งเมื่อปี 1997 เป็นผู้ริเริ่มนำมาตรฐานใหม่ของสระว่ายน้ำ มาสู่ตลาดเมืองไทย และได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่เคยหยุดยั้ง ได้สร้างสมความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ครบวงจรแบบ One Stop Services ตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ และติดตามดูแลรักษาสภาพสระ ประสบการณ์ 25 ปี ในการสร้างสระว่ายน้ำกว่า 16,500 สระ เครือข่ายศูนย์บริการสระว่ายน้ำคุณภาพกว่า 22 สาขาทั่วในประเทศไทย