Crew Wings

Study Hard การตั้งใจเรียนรู้ สิ่งที่กรรมการมองหาในการเป็นแอร์สจ๊วต 🧐📝 . ✨ หนึ่งทักษะที่จริง ๆ แล้วจำเป็นอย่างมากสำหรับลูกเรือ บางคนอาจจะสงสัยว่าเรามาทำงาน แล้วทำไมยังต้องเรียนรู้อะไรอีก ในความเป็น...

0 likes0 commentsLINE VOOM