Crew Wings

Emergency Response การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของลูกเรือ 🛫🧚🏻‍♀️ . 📝 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นทักษะที่สำคัญมากของตำแหน่งลูกเรือ เราจะต้องสามารถตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉ...

1 like0 commentsLINE VOOM