GSB Society

⚠️ ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดให้บริการตู้ ATM/ADM ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ในช่วงวันและเวลา ดังนี้ 🔺 ช่วงที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2...

21 likes0 commentsLINE VOOM