Groundwater 4.0

@groundwater4.0Friends 2,281

Timeline

ก้าวแรก...Zero copy ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก่อนจะมีการปรับกระบวนงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0
See More

Location

Address
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์… See More

Business Information

Top