Greenpro KSP

💥การเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนและเกี่ยวพันกับหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน บางธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที...

0 likes0 commentsLINE VOOM