Grande Pleno-RTB

Grande Pleno-RTB

@grandeplenortbFriends 163

Timeline

🔊ประชาสัมพันธ์ แจ้งระเบียบการวางสิ่งของในพื้นที่ส่วนกลาง เรียน คุณลูกบ้าน ปัจจุบันทางฝ่ายบริหารหมู่บ้านยังตรวจพบการวางสิ่งของบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่เรียบร้อย จึงขอแจ้งให้คุณลูกบ้านได้รับทราบและปฏิบัติดังนี้ 1.การวางวัสดุก่อสร้างของช่างต่อเติมบ้าน จะต้องวางและท ...See More
See More
Top