บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ภาคเช้า) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ นำโดย รศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ รองคณบดีฯ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามาต...

0 likes0 commentsLINE VOOM