บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ภาคบ่าย) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการนำโดย รศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ รองคณบดีฯ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ณ ...

1 like0 commentsLINE VOOM