ส.ส.นม.

ส.ส.นม.

@goq1800aFriends 46

Timeline

เรียน สมาชิกส.ส.นม.ทุกท่าน ขอเชิญสมาชิกส.ส.นม. เข้าประชุมใหญสามัญประจำ ปี เพื่อจารณางบประมาณราย ได้ รายจ่ายปี 60 และรับรอง คณะกรรมการชุดที่ 10 ในวัน อาทิตย์ที่ 9 เม.ย.60 ตั้งเวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมสห กรณ์ออมทรัพย์ครู แต่ไม่มี เบี้ยประชุม มีอาหารว่างและ ข้าวกล ...See More
See More
Top