goodlife

goodlife

@goodlifeupdateFriends 31,409

Timeline

ต้นโพธิ์ ต้นไม้ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า นอกจากเป็นสถานที่อำนวยให้พระองค์บรรลุธรรมแล้ว การบูชาต้นโพธิ์ยังมีอานิสงส์แรงกล้าดังนี้
อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ ด้วยจิตศรัทธา goodlifeupdate.com อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ - โพธิ์ หรือ โพธิพฤกษ์ หมายถึง ต้นโพธิ์ หรือ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับ ณ ภายใต้ร่มเงาในคราวตรัสรู้
See More
Top