Yushi Group

วันนี้เป็นวันมะเร็งโลก panic มีผู้ป่วยโรคมะเร็ง อันเกิดมาจากสาเหตุต่าง ๆ มากมายบนโลก จนองค์การอนามัยโลก ต้องกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก เพือให้เราตระหนักถึงภัยอันตราย จากโรคร้า...

0 likes0 commentsLINE VOOM