Yushi Group

ประวัติความเป็นมา กองอาสารักษาดินแดน การปกป้องประเทศชาติ เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่หากแต่ประชาชนเหล่านั้นไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ ก็จะไม่สามารถปกป้องประเทศชาติได้เท่าที่ควร จึงได้มี...

0 likes0 commentsLINE VOOM