rukcom

Friends 10,433

24 Hr. Support

ข้อมูลบัญชี

บริษัท รักคอม จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และทักษะในการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์เฉพาะทางกว่า 8 ปี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความมั่นใจในบริการของเราตลอดมา บริษัท รักคอม จะขอเดินหน้าทำเป้าหมายของเราต่อไป ภายใต้จุดยืนของเรา “เพราะความพึงพอใจของท่าน คือความสำเร็จของเราเช่นกัน”

Country or region: Unspecified