สมาคมสขท.(get-u.org)

สมาคมสขท.(get-u.org)

@getu2553Friends 1,329

Timeline

อบรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Market / e-bidding) -ขอเชิญคนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและทางออกกรณีได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติในก ...See More
See More

History

Top