Chanatip Travel

" ดอนโพธฺ์ " ปู่อือลือ แม้นเวลาจะล่วงไปนาน แต่ชาวบ้านยังคงเชื่อว่า ปู่อือลือยังคงอยู่เพื่อปกปักษ์รักษาบึงใหญ่แห่งนี้