Chanatip Travel

ประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ศรีเมืองอิงตามการบอกเล่าสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้อ่านจากคัมภีร์ใบลานท่านพ่อเฒ่าสมานอดีตพนักงานอาวุโสจากกรมมรดก พ่อเฒ่าสมานซึ่งเป็นสารวัตรประจำอยู่วัดศรีเมืองป...

1 like0 commentsLINE VOOM