รัฐธรรมนูญของฉัน

รัฐธรรมนูญของฉัน

@fyi6864cFriends 20,712

Timeline

ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชน พ.ศ. .... ฉบับ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ >> https://goo.gl/rTe7Ad ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชน พ.ศ..... กด >> https://goo.gl/MasR2m ติดตามการดำเนินของคณะกรรมก ...See More
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำ ร่าง พระราชบัญญัติสิทธิชุมชนพ.ศ.... docs.google.com คำชี้แจง 1.ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 43 บัญญัติให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรา 57 รัฐต้องมีหน้าที่ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภ...
See More
Top