รัฐธรรมนูญของฉัน

รัฐธรรมนูญของฉัน

@fyi6864cFriends 20,694

Timeline

11.40 น. วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาเห็นชอบ “ร่างยุทธศาสตร์ คสช.” หรือ “ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” แล้ว ด้วยคะแนน เห็นด้วย 179 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 183 คน หลังจากเมื่อวันที่ 15 มิถุ ...See More
รู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | iLaw.or.th ilaw.or.th คำว่า "ยุทธศาสตร์ชาติ" ถูกพูดถึงบ่อยครั้งในยุครัฐบาล คสช.  จนกระทั่งยุทธศาสตร์ชาติถูกเขียนขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2560 โดยระบุว่า ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลั...
See More
Top