สภาอุตสาหกรรมฯ

Friends 21,552
  • FTI
  • 08:00-17:00 น.
  • 02-345-1000
  • https://www.fti.or.th
  • ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Mixed media feed

ข้อมูลบัญชี

สภาอุตสาหกรรมฯ
FTI