สภาอุตสาหกรรมฯ

Friends 15,673
  • F.T.I.
  • 08:00-17:00 น.
  • 02-345-1000
  • https://www.fti.or.th
  • ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Recent media

ข้อมูลบัญชี

สภาอุตสาหกรรมฯ
F.T.I.