Mrkai999 Academy

Mrkai999 Academy

@fsh9278qFriends 742

Timeline

28 กพ.- 3 มีค..2561 สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 (ฝากนิสิต(Solar Cell & CCTV ทุกรุ่นช่วยกันแชร์) ได้ใบประกาศ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนพ.สมุทรสาคร (มหาชัย) -เรียนรู้การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ -เรียนรู้การติดตั้งโซล่าเซลล์ดพื่อการเกษตร -การประยุกต์ใช้งานโซล่า ...See More
See More

History

Account Intro

สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ , สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด , สนใจค้าขายตลาด AEC
Top