FSCT_Prudential Std.

@fsct_prudentialFriends 43

Timeline

วันนี้แอดมินขอเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการประเมินผลตามเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงฯ ในหมวด 1 หมวดโครงสร้างทางการเงิน โดยข้อเสนอแนะนี้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะโดยรวมเท่านั้นนะคะ หากสหกรณ์จะนำไปปรับใช้ ควรนำปัจจัยเฉพาะของสหกรณ์ มาวิเคราะห์ประกอบ เพื่อความถูกต้องและเ ...See More
See More
Top