Central Korat

เซ็นทรัลโคราช พร้อมให้บริการแล้ว เซ็นทรัลโคราช มั่นใจ ศูนย์การค้าสีขาว ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานร้านค้าฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ปลอดภัย 100 % นอกจากนั้นยังได้ยึดหลัก 5 แม่บท 75 มาตรการที่เข้...

13 likes2 commentsLINE VOOM