ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

@fme1666hFriends 276

Timeline

เรียนสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางคณะกรรมการขอรบกวนเวลาของท่านในการทำแบบประเมินผลการจัดการประชุมในวันนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกท่านมาใช้ในการจัดการประชุมครั้งต่อไป ทำแบบประเมินผลการประชุมวิชาการ วันที่ 24 สค. : https:// ...See More
See More

ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

มีนาคม2549
วิสัยทัศน์(Vision) ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพให้ก้าวหน้าสู่สากล

Account Intro

วัตถุประสงค์ของการต่อตั้งชมรทพยาบาลภาคเอกชน แห่งประเทศไทย
1. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการด้านการพยาบาลให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
2. พัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสภาการพยาบาล
3. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกของชมรม และ…
See More
Top