ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

@fme1666hFriends 171

Timeline

เรียนผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย ทุกท่าน ขอแก้ไขCNEU เดิมแจ้งไว้ 12 CNEU เปลี่ยนเป็น 10.5 CNEU ค่ะ
See More

ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

มีนาคม2549
วิสัยทัศน์(Vision) ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพให้ก้าวหน้าสู่สากล

Account Intro

วัตถุประสงค์ของการต่อตั้งชมรทพยาบาลภาคเอกชน แห่งประเทศไทย
1. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการด้านการพยาบาลให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
2. พัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสภาการพยาบาล
3. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกของชมรม และ…
See More
Top