eXta Plus

eXta Plus

@extaplusFriends 3,387

Timeline

10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เป็นฉบับแรก เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศไทย หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทุกวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันรัฐธรรมนูญ
See More

Location

Address
119 อาคารธาราสาทร ชั้น 11 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขว… See More

Business Information

นำสุขภาพที่ดีสู่ชุมชน

เอ็กซ์ต้า พลัส อำนวยความสะดวกให้แกชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายในด้านสุขภาพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ
Top