อบต.ตะเคียน สร.

#แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...

0 likes0 commentsLINE VOOM